INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce honestreal s.r.o., IČ: 277 37 098, sídlem Brno, Žabovřesky, Minská 191/46, PSČ 616 00, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 55519 (dále jen „Správce“), tímto v souladu čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), informuje o zpracování osobních údajů, které o subjektu osobních údajů může zpracovávat.

I. Kontaktní údaje Správce

1.    Správce je možné kontaktovat buď písemně na adrese sídla, nebo elektronicky:
a) na e-mailové adrese: honestreal@honestreal.cz
b) pomocí datové schránky: gkhak66

2.    Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti kontaktující osoby z důvodu zabezpečení ochrany osobních údajů, ze stejného důvodu může být veškerá komunikace mezi Správcem a kontaktující osobou monitorována.

II. Zpracovávané údaje a rozsah jejich zpracování

1.    Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat v souladu s Obecným nařízením v rozsahu, v jakém byly předány Správci a rovněž pouze v souvislosti s účelem zpracování (viz. bod III).

2.    Zejména půjde o tyto osobní údaje:

o    identifikační a adresní údaje – např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa bydliště či sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,   číslo OP,

o    kontaktní údaje – např. emailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, kontaktní adresa, apod.,

o    další údaje nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem osobních údajů a Správcem,

o    údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních předpisů, zpracovávané na základě uděleného souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

III. Účel zpracování osobních údajů

1.    Správci poskytnuté osobní údaje je možné zpracovat za účelem:

o    plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů,

o    zprostředkování či zajištění přípravy právních dokumentů, kterých je třeba k realizaci smlouvy mezi Správcem a subjektem osobních údajů nebo smluvních závazků vyplývajících z takové smlouvy,

o    plnění zákonných povinností Správce a jeho oprávněných zájmů,

o    komunikace mezi Správcem a subjektem osobních údajů, zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení s aktualitami o činnosti Správce či aktivitách a událostech souvisejících se službami Správce, zasílání reklamních e-mailů, a to vše písemně i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, SMS zprávami, telemarketingem) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění,

o    nabízení zboží a služeb Správce či jiných subjektů, jejichž služby či výrobky souvisejí se službami Správce,

o    další marketingové činnosti Správce.

IV. Právní základ zpracování osobních údajů

1.    Osobní údaje jsou takto Správcem zpracovávány na základě následujících právních titulů:

o    nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů, je-li taková smlouva uzavřena,

o    nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,

o    nezbytnost zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce

o    souhlas subjektu osobních údajů.

2.    V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním je poskytování takového souhlasu zcela dobrovolné, neexistuje žádná zákonná povinnost jej poskytnout a rovněž neexistuje sankce za jeho neposkytnutí.

V. Doba zpracování osobních údajů

1.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebo po dobu v souladu s platnými právními předpisy České republiky o archivaci listin (pokud by tato doba byla delší).

2.    Osobní údaje poskytnuté Správci na základě souhlasu subjektu údajů budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou (neurčitou – do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním).

VI. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

1.    Zpracování osobních údajů provádí Správce, popřípadě třetí osoby, které poskytují prostředky a záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a ochrany Vašich práv (dále jen „Zpracovatelé“).

2.    Zpracovatelé budou mít bezprostřední přístup k Vašim osobním údajům pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci zpracování. Zpracovateli jsou:

o    správci IT systémů a poskytovatelé softwarových služeb,

o    externí partneři – dodavatelé služeb mzdové a účetní agendy, finančního, daňového a právního poradenství, apod.

VII. Příjemci osobních údajů

1.    Správce informuje, že osobní údaje subjektu mohou být předány třetím subjektům na základě povinnosti vyplývající ze zákona. Těmito třetími subjekty jsou zejména:

o    orgány veřejné moci, správní orgány, soudy, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny.

o    externí partneři – dodavatelé služeb mzdové a účetní agendy, finančního, daňového a právního poradenství, apod.

VIII. Práva subjektů údajů

1.    Ve vztahu k  osobním údajům, které podléhají zpracování, má subjekt osobních údajů zejména následující práva:

o    právo být informován o zpracování svých osobních údajů

o    právo na přístup k osobním údajům,

o    právo Vaše osobní údaje opravit či doplnit,

o    právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“),

o    právo požadovat omezení zpracování,

o    právo požadovat přenesení údajů jinému správci,

o    právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

o    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování,

o    právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

o    další práva stanovená v Obecném nařízení.

2.    Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli během doby trvání zpracování odvolán. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) Správci údajů. Účinky odvolání souhlasu počínají plynout dnem doručení odvolání souhlasu Správci údajů a nevztahují se na zpracování osobních údajů, které je nutné a probíhá na základě jiného právního základu, než je takový souhlas.

IX. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

1.    Má-li subjekt zpracování osobních údajů pochybnosti o dodržení zásad obsažených v tomto dokumentu nebo v Obecném nařízení, popřípadě má-li podezření, že činností Správce osobních údajů dochází k porušování jeho práv, má právo podat stížnost na Správce osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

X. Námitky proti zpracování osobních údajů

1.    Námitky proti zpracování osobních údajů je možné podat z důvodů uvedených ve článku 21 Obecného nařízení.

2.    V případě, kdy je možnost podání námitky uplatněna, Správce dál osobní údaje nezpracovává, ledaže na tom má oprávněný zájem nebo zpracování osobních údajů slouží veřejnému zájmu.

XI. Zabezpečení osobních údajů

1.    Osobní údaje poskytnuté ke zpracování budou zabezpečeny zabezpečovacími postupy a technologiemi, které byly pro tento případ Správcem určeny, a jež byly takto vyhodnoceny jako vhodné a náležité.

2.    V případě narušení bezpečnosti a možného zveřejnění osobních údajů subjektů, bude o tomto nebezpečí Správce subjekt osobních údajů neprodleně informovat, stejně jako příslušný dohledový úřad, a to v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy.

 

3.    Souhlas udělený elektronickou formou (zejména potvrzením či „odkliknutím“ souhlasu prostřednictvím internetu či jiné elektronické sítě), je považován za souhlas jednoznačný, určitý a vážný a ze strany jeho poskytovatele takto udělený ve formě postavené na roveň písemnému udělení.